>> Αρχείο Ισολογισμών

Διαχειριστική Χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016 :

19/08/2017 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαχειριστική Χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 :

03/09/2016 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαχειριστική Χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014 :

07/09/2015 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

09/09/2015 : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαχειριστική Χρήση 01/01/2013 έως 31/12/2013 :

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαχειριστική Χρήση 01/01/2012 έως 31/12/2012 :

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ